Fragmenten uit de toespraak tijdens zo’n doopdienst

In de vorige eeuw waren er regelmatig doopdiensten in grote zwembaden. De praktijk heeft bewezen dat honderden, die de doop door onderdompeling wensten, geen gelegenheid hebben zich in eigen kerk of groep te laten dopen. Uit alle streken van het land kwamen zij, mannen zowel als vrouwen naar zo’n doopdienst. De leeftijden varieerden tussen veertien en tweeënnegentig jaar. Aan de dopeling wordt de vraag gesteld, waarom hij zich laat dopen. Het antwoord van één van hen was, dat zijn christelijke gereformeerde predikant ‘theologische bezwaren’ had tegen de doop door onderdompeling. De belangstelling voor deze dienst was groter dan ooit tevoren.

De derde reformatie

De vrede van Munster of Westfalen maakte in 1648 een einde aan de tachtigjarige oorlog. Na een worsteling tegen geweld en onderdrukking was de tijd gekomen om met Vondel te spreken: om te feesten en te banketteren. Er was godsdienstvrijheld en aan vervolging en martelaarschap was definitief een einde gekomen. Vergist u zich echter niet. Bij de vrede van Westfalen kregen de grote drie christelijke religies gelijke rechten en rooms-katholieken, luthersen en gereformeerden hadden nu ieder een plaats onder de zon. Wat echter de geschiedenisboeken verzwijgen, is dat de kinderen van God van de derde reformatie, die van de zogenaamde doperse richting, geen godsdienstvrijheid ontvingen. De situatie van de Waldenzen, de Moravische broeders, de Mennonieten en anderen werd niet verbeterd. Zij bleven gemeenten onder het kruis.

Met de derde reformatie wordt de tijd bedoeld dat de dopers naast de luthersen en gereformeerden de grootste protestantse stroming vertegenwoordigden. Maar zoals Hitler de Joden uitroeide en islam nu massaal Joden en Christenen vermoorden, zo werden de wederdopers in die dagen vervolgd en uitgemoord of van het continent verdreven. De naam ‘dopers’ heeft daarom bij de massa tot vandaag een ongunstige gevoelswaarde, maar zij blijft verbonden met het bloed van duizenden martelaars. Voor Nederland noemt Prof. N. v. d. Zijpp een getal van 2.500.

De oorsprong van de derde reformatie ligt in de Zwitserse stad Zürich. Op verzoek van Zwingli werd op 18 januari 1525 een decreet uitgevaardigd, dat alle ouders, die hun kinderen niet binnen acht dagen lieten dopen, met hun gezinnen uit deze stad verbannen werden. Veel doperse voorgangers werden gedood. In Zwitserland en Duitsland waren veel gemeenten. De dopers werden uitgeroeid, omdat zij ‘volwassenen doopten en vrije gemeenten stichtten, die geen deel van de lands- of staatskerken waren.’

Ook tijdens de doopdienst zijn er dopelingen, die een grote strijd hebben. Er zijn huiselijke conflicten en men wordt in het gezin of familie niet meer geaccepteerd vanwege de doop door onderdompeling. Anderen komen onder censuur of worden als lid van hun kerk geschrapt. Volwassen gedoopte christenen worden ontslagen, krijgen de haat van vrome families over hen heen en worden als paria’s uitgekotst. Nog nooit heeft iemand vanwege de babybesprenkeling schade geleden, maar wie zich op Bijbelse wijze laat dopen, staat bloot aan de felste aanvallen. Jezus zei:

Februari Eenhoorn Meisje Hemd Dochter Verjaardagscadeau fr5fn7q6O

 • ‘Men zal u uit de synagoge bannen; ja het uur komt, dat ieder die u doodt, zal menen een heilige dienst aan God te bewijzen.’

De portalen van de kerk zijn gevuld met het bloed van de dopers. Omstreeks het jaar 300 hielden de vervolgingen van de romeinse keizers tegen de christenen op. Vanaf het jaar 379 begon echter onder de christenen de vervolging van de dopers. Dit duurde onafgebroken tot de achttiende eeuw. Toen kwam de grote kentering in de geciviliseerde staten. In Nederland is de vrijheid om te dopen mede te danken aan het huis van Oranje en de tolerantie van de toenmalige regenten. Het waren in het bijzonder de ultravrome kerkvorsten Augustinus en Ambrosius, die de grond legden voor de zware vervolgingen. Zij maakten het behoud van het individu afhankelijk van het lidmaatschap van de officiële kerk. Door hun invloed werd deze valse voorstelling van eenheid van de kerk een overheersende. De deur tot de kerk werd de babybesprenkeling.

Dwing ze om in te gaan!

Augustinus interpreteerde de woorden van Jezus: ‘Dwing ze om in te gaan’, op een dusdanige wijze, dat de hulp van de staat ingeroepen werd om de ketters te vervolgen. De staat moest de eenheid van de kerk garanderen door middel van haar politieke wetten en de kinderdoop werd beschermd. Al tegen het einde van de vierde eeuw kwam het tot executies. De naamchristen doodde de opnieuw geboren en Geestvervulde christen vanwege een afwijkende mening over de doop. Met de leuze: ‘Dwing ze om in te gaan’, werd het Nieuwe Testament de kaakslag toegediend. Alle beulen konden zich beroepen op beroemde, valse kerkheersers en zij deden het. Voortaan werd de kerkgeschiedenis geleerd vanuit het standpunt van de vervolgers en slachters, maar nooit vanuit de gezichtshoek van de vervolgden zelf.

Een voorbeeld uit duizend

In het jaar 1513 werden een jonge doper en zijn vrouw, Jan en Janneke van Munstdorp, tijdens een bijeenkomst van dopers in Antwerpen gearresteerd. Er zijn brieven bewaard gebleven, waarin dit jonge echtpaar, dat nog geen jaar gehuwd was, elkaar bemoedigde om standvastig te blijven. In zijn liefdesbrief schreef Jan o.a.:

  Eenhoorn Februari Meisje Hemd Verjaardagscadeau Dochter
 • ‘Ik hoop, ofschoon mensen ons van elkaar scheiden, dat de Heer ons in zijn eeuwig rijk weer bij elkaar brengen zal. Daar zal niemand ons meer van elkaar kunnen verwijderen. Goede nacht, mijn schaap, mijn liefste. Goede nacht als afscheid en tot de bruiloft van het Lam in het nieuwe Jeruzalem.’

Jan werd terechtgesteld en stierf op de brandstapel. Met Janneke had men meer barmhartigheid, omdat zij een kind verwachtte. Nadat dit kind geboren was, haastte men zich ook haar te vermoorden. Haar laatste woorden waren tot haar kind gericht:

 • ‘lk beveel je hiermee de Heer aan. Ik zeg je nog eenmaal welterusten. Ik hoop dat wij elkaar weerzien. Volg mij na, liefste kind.’

De doop van Jezus

In Mattheus 3 wordt verteld over de doop van Jezus. Jezus werd gedoopt om ‘alle gerechtigheid te vervullen.’ Hij bracht de doop in verband met de rechtvaardigheid van het geloof. Alleen gerechtvaardigden laten zich dopen. Petrus sprak dat de doop een gebed is van een goed geweten tot God. Bij de doop aanvaardt u dus bewust het nieuwe leven. U gelooft dat u een erfgenaam van God bent en een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Als u gewassen bent in het bloed van het Lam, getuigt u bij deze doop: ‘Dat we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen’  (Hebr.10:22). Wanneer u opstaat uit het watergraf, belijdt u niet het zondaar-zijn-tot-de-dood zijnHemd Verjaardagscadeau Eenhoorn Februari Dochter Meisje, maar uw rechtvaardigheid in gemeenschap met Jezus Christus. In dit geloof ligt uw overwinning over de zonde. U overwint niet door te belijden hoe slecht u wel bent, maar door te aanvaarden, dat u ‘samengegroeid bent met wat gelijk is aan zijn dood’ en door uw opstaan uit het watergraf: ‘samengegroeid bent met wat gelijk is aan zijn opstanding.’ Wie in geloof aanvaardt dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij ‘alle gerechtigheid’ ook in hem of haar tot stand wil brengen, laat zich dopen op dit geloof.

Verschillen

Het verschil tussen een vals bankbiljet en een goede, blijkt het duidelijkst wanneer men ze met elkaar vergelijkt. Wanneer de kinderdoop door besprenkeling vergeleken wordt met wat de Bijbel leert, valt het verschil onmiddellijk op. Vergelijk de volgende Bijbelteksten eens met het traditionele gebruik:

Wat zegt de Bijbel?

 • Bijbel: ‘Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was’ (Hand.8:36). ‘Toen kwam Jezus uit Galiléa naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen’ (Matth.3:13).
 • Traditie: Kinderen worden bij het water gebracht.Februari Verjaardagscadeau Meisje Dochter Hemd Eenhoorn
 • Dopelingen zwembad: U bent hier tot het water gekomen.

 

 

 • Bijbel: ‘Beiden daalden af in het water’ (Hand.8:38). ‘zij lieten zich in de rivier, de Jordaan, door hem dopen’ (Matth.3:6).
 • Traditie: Kinderen worden niet in water gedoopt. Geen dopen, maar besprenkelen.
 • Eenhoorn Hemd Februari Verjaardagscadeau Meisje Dochter
 • Dopelingen: Wij worden hier in het water gedoopt. Wij worden hier ondergedompeld.

 

 • Bijbel: ‘Hij steeg op uit het water’ (Matth.3:16) ‘Toen zij uit het water gekomen waren’ (Hand.8:39).
 • Traditie: Geen opstaan uit het water.
 • Dopelingen: Wij stijgen op uit het water.

 

 

 • Bijbel: ‘Want als wij samengegroeid zijn met wat gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met wat gelijk is aan zijn opstanding’ (Rom.6:5).
 • Traditie: Geen symbool van dood en opstanding.
 • Dopelingen: Gelijkenis met Zijn dood en opstanding.

 

 • Bijbel: ‘Wij zijn met Hem begraven’ (Rom.6:4).
 • Traditie: Geen plaats voor vereniging met Christus.
 • Dopelingen: Wij zijn met de Heer in zijn dood verenigd.Februari Meisje Verjaardagscadeau Eenhoorn Hemd Dochter

 

 • Bijbel: ‘U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed’ (Gal.3:27). ‘We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden’ (Rom.6:4).
 • Traditie: Geen positief getuigenis van het nieuwe leven.
 • Dopelingen: Beslist een getuigenis voor God, mensen en engelen.
Digel Colbert Donkergroen Structuur g Edison 1FqFXB7O

 

 • Bijbel: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, doop hen’ (Matth.28:19).
 • Traditie: Eerst besprengen en dan de belofte om ‘naar vermogen’ te onderwijzen.
 • Dopelingen: Eerst onderricht en discipelschap, daarna de doop.
  Februari Eenhoorn Meisje Hemd Dochter Verjaardagscadeau fr5fn7q6O Februari Eenhoorn Meisje Hemd Dochter Verjaardagscadeau fr5fn7q6O

Aarzel niet langer!

Karl Barth noemde de kinderbesprenkeling de grote wond in het lichaam van Christus. Johannes was meer dan een profeet en zijn doop was uit God. Jezus, de meerdere van Johannes, veranderde deze doop niet. De Verlosser en zijn leerlingen doopten op dezelfde wijze. Stel u daarom de vraag:

 • Hoe doopte Johannes?
 • Op welke wijze werd Jezus gedoopt?
 • Wat deden de apostelen?
 • Wenst u nu gedoopt te worden op grond van de traditie of op de Bijbelse wijze?

Aarzel niet langer! Vrees niet voor mensen, voor uw positie, voor uw leiders, maar wees Jezus gehoorzaam. Waar het ware evangelie voor de eerste maal gepredikt werd, staat geschreven:Liber Heren Dim C Bruin D Pantoffels Twp58q

 • ‘Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.’ Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn Naam aanroept’ (Hand.22:16).

 

 

C D Pantoffels Dim Blauw Dames Louane Y0qqx4E